Algemene Ledenvergadering 2020

Het bestuur van de Rasclub Brits Kort- en Langhaar Felikat (RBK) nodigt haar leden hierbij uit voor de algemene ledenvergadering (ALV) van de RBK op zondag 20 september 2020 in het “Huis van Eemnes”, Noordersingel 4, 3755 EZ Eemnes. Aanvang 14.00 uur

COVID-19 Protocol

De vergadering is uitsluitend toegankelijk voor  leden, begunstigers en abonnees die zich voor 1 september 2020 hebben aangemeld. Aanmelden doet u door een email te sturen aan secretaris@rasclubbritskorthaar.nu. 

Wilt u behalve uzelf nog anderen aanmelden, vergeet dan niet van iedereen de naam door te geven. Tevens vermeldt u hoeveel van deze personen uit hetzelfde huishouden afkomstig zijn en hoeveel niet. I.v.m. de beperkingen geldt wel VOL=VOL en stemgerechtigde leden hebben voorrang.

Het COVID-19 Protocol van het Huis van Eemnes, kunt u hier downloaden:  Covid-19 Protocol Huis van Eemnes 300620.pdf

Agenda

  1.  Opening/Mededelingen door de voorzitter

  2.   Ingekomen stukken

  3.   Vaststellen stemcommissie

  4.   Notulen Bijzondere Ledenvergadering (07-09-2019)

  5.   Jaarverslag secretaris

  6.   Jaarverslag penningmeester
  7.   Verslag kascommissie 

  8.   Decharge bestuur voor het gevoerde beleid over 2019

  9.   Verkiezing kascommissie

10.   Begroting 2020

11.   Herziening begrip “(gezins-)lid”, “begunstiger”, “abonnee”

12.   Wijziging tarieven lidmaatschap

13.   Voorlopige begroting 2021 
14.   Activiteiten 2021

15.   Rondvraag

16.   Sluiting 

Locatie "Huis van Eemnes"